Saint - Tikudikilanji
Name of album : Acoustic Heart Genre :RnB
Thumbnail

Click here to download this song >> Desktop | Mobile


1st Verse


monga momwe adalengela Adamu ndi Hava


ndimomwe zilili


kudikira kupilira kudutsamo muzokhoma


kwa nthawi yayitali


pano ndikuona maso mphenya


iwe ndi ine takalambitsana


tili ndi ana, ana athu ali ndi ana awo


 


Bridge


poti mamuna, adzasiya makolo ache


wautali, kukakhala ndi nkazi wache


nayenso nkazi, adzasiya makolo ache


wautali, kukakhala ndi mamuna wache


 


Hook


tsono tikudikiranji, iwe ndi ine X3


mwalo momanga banja


tikudikiranji, iwe ndi ine X3


mwalo movekana mphete


 


2nd Verse


i can't wait


kuti ndizakutengere kunyumba kwa Amayi ukawonekere


i can't wait


kuti Amayi ako ndi Amayi anga azakhale asewele


i can't wait


zija zomagonelana pamwendo tinkhani tikukambirana


zija zomathamangitsana mnyumba kusowetsa mtendere aneba


i can't wait


zija zomayambana mawa nkugwirizana


i can't wait


zija zoti lero kutaya chakudya mawa nkugona ndi njala


i can't wait kuti uzakhale mayi a chiyembekezo


udzadutse mu zonse Amayi amadutsamo


 


Bridge


mamuna, adzasiya makolo ache


wautali, kukakhala ndi nkazi wache


nayenso, nkazi adzasiya makolo ache


wautali, kukakhala ndi mamuna wache


 


Hook


tsono tikudikiranji iwe ndi ine X3


mwalo momanga banja


tikudikiranji iwe ndi ine X3


mwalo movekana mphete


 


Bridge


will you marry me? X2


i wanna make you be my wife X3


 


Hook Till Fade


tikudikiranji iwe ndi ine X3


mwalo momanga banja


tikudikiranji iwe ndi ine X3


mwalo movekana mphete